Follow by Email
Facebook
Facebook

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a rövid tájékoztatót, hogy megértse pályázatunk működését!

Jelen pályázatunknak az a célja, hogy új kapcsolatok kiépítését kezdeményezzünk azokkal a tehetséges emberekkel, akikkel kölcsönösen előnyös, kamatozó együttműködés alakítható ki a támogatásra vagy befektetésre is alkalmas ötleteik felkarolásával.

 

1. A pályázat támogatási kerete

 Pályázatonként maximálisan 200 pályázó támogatását tervezzük.

A pályázat tervezett támogatási kerete az informatikai eszközök becsült piaci értékéből + a nyújtandó pénzbeli támogatások forintban kifejezett összegéből + felajánlott weboldalak és könyvcsomagok becsült piaci értékéből áll. A felsorolt források összesített, becsült értéke maximum 15.000.000 forint. A keretösszeg emelésére a beérkezett pályázatok tervezett számának (300 db) meghaladása esetén sincs mód!

2. Tudnivalók a megpályázható berendezések tervezett mennyiségi megoszlásáról:

 

 1. A TABLET PC kb. 66%
 2. A laptop kb. 33%
 3. Apple iPhone X kb. 1%

3. Támogatások értéke csökkenő értékben

 1. 600 ezer FT
 2. Apple iPhone X
 3. 2 darab laptop
 4. Weboldalkészítés
 5. 4 darab Tablet
 6. Laptop
 7. E-book ajándékcsomag
 8. 2 darab TABLET
 9. TABLET

 

4. Fenntartjuk a jogot a támogatási keret átcsoportosítására a támogatott pályázók igényeinek jobb kielégítése és a támogatottak számának növelése érdekében.

Amennyiben a pályázatra a becsültnél többen jelentkeznek, vagy a pályázatban kért támogatások típusa jelentősen elmozdul valamelyik támogatási forma irányába, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy a támogatottak számát a tervezetten felül növeljük, és hogy a támogatási keretet átcsoportosítsuk abba az irányba, amire a legnagyobb igény mutatkozik, és ami a legtöbb pályázónak nyújthat hasznos támogatást.

Nem tudjuk pontosan előre jelezni a bejövő pályázatok számát és a pályázatokban megfogalmazott igényeket, de azt szeretnénk, ha minél jobban, minél pontosabban, minél szélesebb körben tudnánk kielégíteni minél több pályázati igényt. Ezért a beérkezett pályázatok igényeihez optimalizáljuk a támogatásokat, maximalizálva azok becsült piaci értékét.

5. Támogatási esélyek és az elbírálás szempontjai

 

A Pályázatok értékelése és elbírálása

A PairDime Kft. munkatársai a határidő lejártát követően megvizsgálják, hogy a pályázatok megfelelnek-e a tájékoztatóban meghirdetett pályázati feltételeknek. A PairDime Kft. kizárólag azon pályázatokat támogathatja, amelyeket a rendelkezésre álló adatok alapján érvényesnek és értelmesnek ítél, továbbá aminek a céljaival egyetért, megvalósítását reálisnak találja, és az abban megjelenő ötlettel szimpatizál.

Az érvénytelennek nyilvánított pályázatok nem vesznek rész a pályázat további részében, és átnézésükkel a PairDime Kft. teljesítette a pályázatkezelést.

A PairDime Kft. az érvényesnek talált pályázatokat saját belátása szerint értékeli, figyelembe véve a PairDime Kft. céljait és tevékenységét, és azt, hogy az egyes pályázatok milyen mértékben állnak azokkal összhangban. Tehát szabad mérlegeléssel dönt a támogatottakra vonatkozó tájékoztató jellegű célszámok, a ténylegesen kiválasztásra kerülő támogatottak mennyisége, valamint a pályázatok számának, minőségének, tartalmának függvényében.

A pályázatok értékelésével kapcsolatos határidők a pályázatok számától függően későbbre tolódhatnak. Az Általános Szerződési Feltételek lehetővé teszik, hogy a PairDime Kft. a pályázatok értékelése, elbírálása során a jelen feltételekben foglaltaktól különös méltánylást érdemlő esetben a pályázó javára eltérjen.

Valószínűleg lesz, akinek minden kérését teljesíteni tudjuk, lesz, akinek csak résztámogatást fogunk adni, és olyan is lesz, akinek a kérését el kell majd utasítanunk.

A döntést nagymértékben befolyásolja, hogy támogathatónak találjuk-e a pályázó ötletét, célkitűzéseit, szándékát.

A pályázat beadása előtt kérem, végezzen el egy gondolatkísérletet: ha ön egy feltörekvő könyvkiadó volna, akkor támogatná-e a saját ötletét? Ha erre a kérdésre az Ön válasza igen, akkor érdemes lehet beadnia a pályázatát.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

Az elbírálás szempontjai támogatás típusonként némileg eltérőek.

 

 1. A vissza nem térítendő pénzbeli támogatás pályázatra elsősorban a társadalmilag hasznos, vagy érdekes témával foglalkozó, vagy újszerű, izgalmas ötleteket felsorakoztató, vagy kiemelt közösségi érdeklődésre számot nyújtó pályázatokat várjuk.

Weboldalak vissza nem térítendő pénzbeli támogatása során a nagy érdeklődést ígérő, vagy remény szerint kiemelt látogatottságot produkáló weboldalak, vagy jó megélhetést, netán magas hozamot ígérő internetes vállalkozások létrehozásában vagy fenntartásában érdekelt pályázók pályázatai élveznek előnyt. Az említetteken kívül esélyes lehet minden olyan pályázat, ami érdekes, kreatív, mozgósító, figyelemkeltő, felrázó ötletet tartalmaz, vázol fel, vagy mutat be.

 

 1. A vissza nem térítendő eszköztámogatás pályázatra elsősorban hiánytalanul kitöltött adatlapokat várunk. Aki jobban, összefogottabban, lényegre törőbben tudja megfogalmazni a céljait, nagyobb eséllyel indulhat. A pályázatok tulajdonképpen egymással versenyeznek, hiszen a kiosztandó készlet adott.

Nem árt azonban, ha az igényelt, pályázati adatlapon megjelölt eszközök és azok beírt mennyisége szinkronban áll a pályázó céljaival. Pályázóinkat tehát józan mértékletességre intjük, amikor az adatlapon megjelölik a megpályázott eszközök mennyiségét!

 

 1. Az ingyenes weboldal esetében az oldal várható látogatottságát vizsgáljuk.

 

 1. A nagy értékű e-könyvcsomag esetében a kontingens erejéig minden pályázót támogatunk, ezért érdemes minél hamarabb beadni rá a pályázatot.

 

6. A pályázat beadása

A pályázat kizárólag a www.pairdime.com weboldalon nyújtható be. A belépéshez regisztráció szükséges.

A pályázók beküldött adatlapjait a pályázat támogatásainak átadása után töröljük, azokat semmilyen, a pályázaton kívüli egyéb célból sem a PairDime Kft., sem partnerei nem használják fel, illetve azokat senkinek nem adjuk át. A támogatottak listáján, a támogatásátvételi dokumentumokon és a támogatási szerződéseken, valamint a regisztráción kívül semmilyen adatot nem tárolunk. A pályázatokat a hozzájuk csatolt dokumentumokkal együtt (kivéve számlák, szigorú számadású bizonylatok és a törvény által meghatározott ideig megtartásra kötelezett dokumentumok) megsemmisítjük.

A pályázat beadásakor egy e-mail-címhez egyetlen profil hozható létre, tehát e-mail- címenként  egy pályázat adható be. Ha valaki több pályázó számára szeretne adatlapot beadni, akkor több regisztrációt kell elvégeznie.

A pályázat benyújtáskor a pályázati adatlapon és a könyvek megvásárlásának a számláján kívül semmilyen okmány másolatát nem kell csatolni, de a támogatások postázása, vagy átutalása előtt a pályázónak e-mailben, vagy legkésőbb a személyes átvételkor be kell mutatnia a cég, szervezet, intézmény stb. kilétét igazoló dokumentumot (pl. cégkivonat, alapító okirat, igazolvány stb.)

A könyveket a teljes pályázati ciklusban (2019-2024) elég egyszer megvásárolni, mert a róluk kapott számla univerzálisan érvényes.

7. Támogatások kiosztása a vissza nem térítendő pénzbeli támogatások esetén

 

A vissza nem térítendő pénzbeli támogatás csak érvényes szerződés esetén teljesíthető, tehát a kiutalás előtt postázzuk a szerződéseket. Amint azokat kitöltve, aláírva visszapostázzák a támogatottak, a beérkezéssel egy időben azonnal elkezdődik a támogatások utalással történő kifizetése.

A támogatási szerződések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét. A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A kifizetés feltétele, hogy a támogatott pályázó bemutassa a megvalósult weboldalát, vagy az elindított internetes vállalkozását, rendezvények esetén fotókkal vagy videóval, működési támogatás vagy eszközbeszerzés esetén elszámolással (pl. adásvételi szerződéssel, számlával) igazolja, hogy teljesítette a céljaival egybevágó, pályázatában kifejtett ígéreteit.

A támogatott pályázó vállalja, hogy a támogatása elnyerésétől számított három éven át feltünteti a weboldalán a támogatás tényét, a PairDime Kft.-től kapott szponzorlogó kihelyezésével.

8. Támogatások kiosztása az eszköztámogatás esetében

 

A PairDime Kft. partnerei felajánlásait, a tárgyi támogatásokat a támogatott lista lezártát követő 30. naptári napon belül futárszolgálattal vagy postai úton juttatják el a támogatottaknak a pályázó által a regisztrációkor megadott címre, előzetes cím és adategyeztetés után. A feladáskor minden érintettnek elküldjük a csomagja tracking számát. A tracking szám alapján a küldemény útja pontosan követhető. Számos eszköz külföldi partner fölajánlása, ezért azok az Európai Unió területéről kerülnek postázásra, közvetlenül a partnercégektől.

A támogatott pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy az eszköztámogatás átvétele megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, és ezért az eszköz átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a PairDime Kft. terhére nem róható fel. A PairDime Kft. az eszköztámogatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Ha a pályázó az odaítélt eszközt a kézbesítés alatt nem veszi át, azt a továbbiakban a PairDime Kft.-től nem követelheti.

A kézbesítő futárnak minden esetben megadjuk a címzett telefonszámát, tehát a futár telefonon is keresni fogja a címzettet.

A csomagok biztosítással kerülnek feladásra, esetleges sérülés esetén a posta fedezi a sérült eszközök értékét.

 

9. Támogatások teljesítése a weblapkészítés esetén

 

A weboldal ingyenes elkészítése csak érvényes szerződés esetén teljesíthető, tehát postázzuk a szerződéseket a támogatottaknak. Amint azokat kitöltve, aláírva visszapostázzák a támogatottak, a beérkezéssel egy időben azonnal elkezdődik a weboldaluk elkészítése.

A támogatási szerződések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét. A pályázó elveszíti a támogatási jogosultságát, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

10. Kiértékelések és elutasítások

Sem elutasítást, sem pályázati kiértékelést nem küldünk a pályázóknak, csak a támogatottakat értesítjük, és publikáljuk nevüket a „Támogatottjaink” menüpontban.

 

11. Mit jelent a nem megfelelő pályázói viselkedés?

A pályázó kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a többi pályázó és a PairDime Kft. magán- és üzleti szféráját, nem publikál, nem tesz fel az internetre velük kapcsolatban rágalmazó, sértő, negatív, vagy bármilyen módon is hátrányt okozó megjegyzéseket, különös tekintettel a rasszista, idegenellenes vagy más módon diszkrimináló, pornográf vagy szexuálisan lealacsonyító kijelentésekre, illetve tartalmakra és tartózkodik bárminemű fenyegetéstől és zaklatástól.

Tilos más pályázók személyi adatainak felderítése azok kifejezett hozzájárulása nélkül. A Pairdime Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a kulturált hangnemet esetlegesen megsértő pályázókat és pályázataikat, e-maileket előzetes figyelmeztetés és válasz nélkül kizárja, illetve törölje.

12. Figyelembe vesszük-e a pályázó rászorultságát?

A pályázatunk nem szociális jellegű pályázat, ezért elsősorban azt mérlegeljük, hogy a megítélésre kerülő támogatások milyen gazdasági, vagy reklámértékkel bírnak számunkra, és mennyiben segítik a pályázók pályázati adatlapon részletezett szándékait, céljait. Ezért kérjük tudomásul venni, hogy a pályázatunk a pályázó céljainak megvalósítását igyekszik támogatni, de a szegénységet, betegséget, fogyatékosságot, munkanélküliséget, hátrányos helyzetet önmagában nem tekintjük a támogatáshoz szükséges, vagy elégséges indoknak.